VSAKOVACIE DLAŽBY - EKOLÓGIA A OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlažby
Jedným z najčastejšie skloňovaných ekologických problémov (nielen) Slovenskej republiky je sucho. Poloha nášho štátu v strede Európy, kde väčšina tokov skôr pramení a odteká preč, a zlé hospodárenie so zrážkovou vodou, tento nežiaduci fenomén umocňuje.
13. 6. 2023

ČO JE VSAKOVACIA DLAŽBA?
Vodopriepustná betónová dlažba alebo vsakovacia dlažba so schopnosťou prepúšťať zrážkovú vodu do podkladových vrstiev v celej ploche svojho formátu, a to vďaka svojej medzerovitej štruktúre betónového črepu.

KDE MÔŽEM TÚTO DLAŽBU VYUŽIŤ?
Vďaka svojim vlastnostiam je vhodná najmä pre mestskú zástavbu, parkovisko a všade tam, kde sú žiaduce prístupné plochy s klasickou minimálnou škárou. Výborne sa hodí aj na riešenie plôch v okolí rodinných domov.

SÚ I MIESTA, KAM NIE JE TÁTO DLAŽBA VHODNÁ?
Táto dlažba nie je príliš vhodná pre spevnené plochy silne a priebežne znečisťované jemnými ílovými podielmi (typicky ťažšia poľnohospodárska a lesnícka technika). V prípade, že zemná pláň pod projektovaným priepustným súvrstvím vykazuje nízku absorpčnú schopnosť (predmet hydrogeologického posúdenia), je možné pláň riešiť ako spádovanú s odvodom vsakovanej vody do akumulačného alebo drenážneho systému.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Aby bola zaistená dostatočná infiltračná kapacita priepustných plôch, je všeobecne nutné pravidelné čistenie. Intervaly údržby závisia od mnohých faktorov, vrátane typu plochy, umiestnenia, prostredia, intenzity zaťaženia a charakteru prevádzky. Obvykle však vyžadujú čistenie raz za 10 rokov. Odporúča sa použiť kombinovanú metódu preplachovania/odsávania, napríklad čistiace vozidlo s vysokotlakovými tryskami a vákuovým systémom. Po ukončení procesu čistenia je nutné škáry znovu vyplniť vhodným výplňovým materiálom.

Vyššie náklady na čistenie plôch s vodopriepustnými dlažbami sú kompenzované absenciou poplatku za odvod zrážkovej vody do verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.